Pilotering 2024

Det er flere tjenester som Norsk helsenett, sammen med sektoren, har fått i oppdrag å pilotere/prøve ut i år. Da vi jobber med å oppdatere utviklerportalen legger vi her en oversikt over tjenestene så det er lett å finne frem til det vi skal ha utprøving av. Hvis du har spørsmål om pilotering av en eller flere tjenester, send oss gjerne en mail.

Pasientens prøvesvar

Pasientens prøvesvar har vært i teknisk utprøving siden oktober 2022, i påvente av endringer i forskrift for å kunne inkludere prøvesvar i nasjonal kjernejournal med formål helsehjelp, en gang i 2024.

Det vil være meldeplikt for innrapportering til tjenesten, gradvis etter hvert som produsenter av svarrapporter er klar for dette. Produsenter er offentlige og private laboratorier og radiologivirksomheter, i tillegg til fastlegekontor som kan sende pasientnære prøver.

Konsumenter av tjenesten vil være innbyggere i Helsenorge og helsepersonell i Kjernejournal portal, eller integrert med eget EPJ. All tilgang til innhold i tjenesten er basert på nasjonalt tillitsrammeverk med bruk av HelseID.

Se mer informasjon om hvordan ta API for pasientens prøvesvar i bruk her.

For mer informasjon om tjenesten pasientens prøvesvar, se nhn.no her.

Pasientens journaldokument

Pasientens journaldokument er en tjeneste som tillater helsepersonell å tilgjengeliggjøre og slå opp journaldokumenter med andre helsepersonell/relevante personer, samt gir innbygger innsyn i egne journaldokumenter.

Tjenesten gir stor nytte blant annet for pasienter i uplanlagte behandlingsforløp (akuttsituasjoner), kjente pasienter med komplisert sykdomshistorikk eller pasienter som befinner seg i tverrfaglige behandlingsløp. Ved bruk av tjenesten hentes relevant informasjon tidligere virksomheter har registrert på en pasient, og sammenstilles for å gi behandleren et bilde av pasientens tidligere behandling. 

Journaldokumentene blir tilgjengeliggjort for helsepersonell via Kjernejournal, og for innbygger via Helsenorge.

Pasientens legemiddelliste

Målet med tiltaket pasientens legemiddelliste (PLL) er å redusere sannsynligheten for legemiddelfeil, spesielt når flere virksomheter har ansvaret for behandling av pasienten eller pasienten blir overført mellom virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. Sentral forskrivningsmodul (SFM) er en legemiddelmodul som er viktig for å kunne innføre PLL i hele landet. Løsningen legger til rette for at informasjon om legemidler kan deles mellom ulike pasientjournalsystemer.

Pasientens kritiske informasjon

Pasientens kritiske informasjon API er en tjeneste som åpner for deling av pasienters kritisk informasjon på tvers av helseinstitusjoner. Med kritisk informasjon menes informasjon som man i en behandlingssituasjon ønsker at det varsles særskilt om til helsepersonell. Eksempler på kritisk informasjon er allergier, spesielle lidelser eller tidligere komplikasjoner ved anestesi.

Gjennom API-et kan aktørene i helse- og omsorgstjenesten endre, opprette og dele kritisk informasjon som en integrert del av deres eget fagsystem. 

Pasientens måledata

Pasientens måledata er en ny tjeneste under etablering, hvor formålet i første omgang er å tilgjengeliggjøre måledata fra Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) for andre deler av kommunen, fastlegekontor og spesialisthelsetjeneste.

Produsent av måledata vil i førtse omang være kommuner som har etablert løsning for VKP, men vil senere kunne omfatte innsamling og deling av måledata fra både sesialisthelsetjeneste, kommuner som benytter andre løsninger enn VKP og fastlegekontor som kan dele relevante målinger digitalt.

Konsumenter av tjenesten vil være innbyggere i Helsenorge og helsepersonell i eget EPJ, det vil ikke etableres visning av måledata i Kjernejournal portal. All tilgang til innhold i tjenesten er basert på nasjonalt tillitsrammeverk med bruk av HelseID.

Se mer informasjon om hvordan ta API for pasientens prøvesvar i bruk her

MyHealth@EU

 

Målet med MyHealth@EU er å gi innbyggere og helsepersonell i Norge og EU tilgang til trygge digitale helse- og omsorgstjenester på tvers av landegrenser, ved at Norge får koblet seg til EU sin digitale infrastruktur for utveksling av helseopplysninger. Tjenesten piloteres høsten 2024 med utvalgte kommuner. 

Vi vil dele mer informasjon om utprøving når tilgjengelig.

Helsekort for gravide

Digitalt helsekort for gravide er i første omgang avgrenset til å omfatte den samme informasjon som i dag finnes i papirhelsekort. Tiltaket skal i testperioden være samtykkebasert, der det både er mulig å gi og trekke tilbake samtykke. Informasjonen registreres fra det helsepersonell som følger opp den gravide i eget journalsystem. Helsekortet skal gjøres tilgjengelig for den gravide via Helsenorge og for helsepersonell i egen journalløsning via API. 

Så snart vi har mer informasjon om tidlig involvering og etter hvert utprøving av elektronisk helsekort for gravide vil vil dele det.