Kritisk informasjon

Her finner du all informasjonen du trenger for å komme i gang med å bruke Kritisk Informasjon API. Lengre ned for å finner du blant annet en beskrivelse av tjenesten, en kom i gang-guide, utviklerdokumentasjon, release notes mm.

Kritisk Informasjon er en del av Nasjonal Kjernejournal, og krever autentisering med HelseID, jfr. tillitsarbeidet forankret i helsesektoren.

Kritisk info API er en tjeneste som åpner for deling av pasienters kritisk informasjon på tvers av helseinstitusjoner. Med kritisk informasjon menes informasjon som man i en behandlingssituasjon ønsker at det varsles særskilt om til helsepersonell. Eksempler på kritisk informasjon er allergier, spesielle lidelser eller tidligere komplikasjoner ved anestesi.

Gjennom API-et kan aktørene i helse- og omsorgstjenesten endre, opprette og dele kritisk informasjon som en integrert del av deres eget fagsystem. 

Informasjonsmodellen for kritisk informasjon er basert på seks hovedkategorier:

  • Overfølsomhetsreaksjoner: Omfatter legemiddelreaksjoner og kritiske allergier. Registreres med type reaksjon og reaksjonens alvorlighetsgrad, sannsynlig agens og i hvilken grad årsaken(-e) til reaksjonen(-e) er verifisert.
  • Komplikasjoner ved anestesi: Omfatter tidligere komplikasjoner under anestesi som følge av forhold hos pasienten. Mange pasienter har denne informasjonen i et «Anestesiproblemkort» som de bærer med seg.
  • Kritiske medisinske tilstander: Omfatter tilstand / sykdom som kan være vanskelig å erkjenne i en akuttsituasjon, og som kan medføre alvorlige komplikasjoner eller feilbehandling dersom den overses ved utredning og behandling av pasienten. Kjernejournal har utviklet en liste over en del slike tilstander som bør registreres.
  • Pågående behandlinger og implantater: Omfatter opplysninger om pågående viktige behandlingsløp som kan innebære en helserisiko hvis det ikke tas hensyn til i forbindelse med helsehjelp til pasienten. Det kan gis opplysning om varighet når dette er kjent på registreringstidspunktet. Kategorien omfatter også kritisk viktige implantater og transplantater.
  • Endringer i behandlingsrutiner: Ansvarlig helsepersonell og pasient kan i noen tilfeller gjøre beslutninger som vil ha betydning for hvilken helsehjelp pasienten skal få, og som kan kreve avvik fra vanlige prosedyrer og retningslinjer. Dette omfatter begrensning av livsforlengende behandling, pasientens reservasjon mot blodprodukter, og avtaler om endringer i spesifikke behandlingsrutiner.
  • Smitte: Omfatter infeksjonssykdommer med konsekvens for valg av behandling til pasienten.

Kom i gang

Slik går du frem for å begynne å ta i bruk Kritisk-Info-APIet: