Sentral forskrivningsmodul

Sentral forskrivningsmodul (SFM) er en legemiddelmodul som er viktig for å kunne innføre pasientens legemiddelliste (PLL) i hele landet. Løsningen legger til rette for at informasjon om legemidler kan deles mellom ulike pasientjournalsystemer. Dette vil på sikt gjøre "alle" rekvirenter i stand til å ta i bruk e-resept, og gi helsepersonell med tjenstlig behov tilgang til pasientens legemiddelliste. 

SFM er et tilbud til leverandører av elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ) for å sikre kvalitet og enklere forvaltning av legemiddelopplysninger, og er i dag frivillig å ta i bruk.

SFM vil dekke behovene til ulike brukergrupper, og kan brukes av helsepersonell som jobber i bl.a. fastlegevirksomheter, avtalespesialistvirksomheter, legevakt, kommunal pleie- og omsorgssektor (hjemmetjeneste, kommunal akutt døgnenhet (KAD) og sykehjem), tannlegeklinikker og helsestasjoner.