Reseptformidleren og e-resept

Reseptformidleren har en sentral rolle i formidlingen av informasjon mellom aktørene i e-resept. Gjennom sin funksjon som formidler av reseptrelatert informasjon skal Reseptformidleren ivareta målet om fritt valg av utleverer. Reseptformidleren skal ikke ivareta en arkivfunksjon. 

Reseptformidleren har en rolle som tiltrodd aktør knyttet til validering av reseptinformasjon som videreformidles til andre parter. Dette gjøres ved at Reseptformidleren knytter et signaturkontroll-objekt til resepter som dokumenterer hvilke formelle sjekker som er gjort ved mottak av resepten.

Reseptformidleren tilbyr tjenester gjennom Web-tjener grensesnitt og den videreformidler informasjon via SMTP. Den skal kommunisere med rekvirent, utleverer, Legemiddelverket, Helsenorge.no og Kjernejournal. For at Reseptformidleren skal kunne tilby adekvate tjenester, stilles det krav til kommunikasjon med flere registre. Kommunikasjon med disse registrene avhenger av hvilket grensesnitt de enkelte registrene støtter og hvilke krav til responstid og oppdatert informasjon som stilles ved bruk av tjenesten.

Reseptformidleren har støtte for:

  • Håndtering av resepter og pasientens legemiddelliste (PLL)

  • Håndtering av ekspedering og utlevering.

  • Håndtere multidose

  • Støtte for nettutleverer

  • Håndtere søknad om godkjenningsfritak til legemiddelverket

  • Håndtere abonnement for utleveringsrapporter til fastleger

  • Loggføring for innsyn og analyse

Reseptformidleren er i hovedsak tilgjengelig i Norsk Helsenett (NHN), men kan i testsammenheng nås over internett. Alle aktører må etablere avtaler med NHN for å kunne kommunisere med Reseptformidleren.

Reseptformidleren er database og meldingsformidler for alle aktive resepter, Legemidler i bruk (LIB) og søknader til Legemiddelverket. All informasjon utveksles mellom aktørene i NHN med standardiserte XML meldinger via SMTP/ebXML eller vha. Webservices for synkrone tjenester. For å kunne kommunisere med Reseptformidleren må en aktør være registrert med CPA i RF. Videre må virksomheten som det kommuniseres fra være registrert i Adresseregisteret (AR) med nødvendige ID’er og sertifikater for kryptering og signering/autentisering.