Den nasjonale personverntjenesten, Personvern og tilgangsstyring (PTS), er forankret og bestilt gjennom Program for digital samhandling (PDS) som behov #16, og skal realiseres stegvis. Dette innebærer at den nasjonale personverntjenesten i første omgang kun skal etablere funksjonalitet som realiserer behovene for personverninnstillinger og tilgangsbegrensninger i Pasientens prøvesvar.

Utviklingen av PTS tar utgangspunkt i behovene til Pasientens prøvesvar og PVK som en etablert komponent for å sette personverninnstillinger gjennom Helsenorge.no. Dette innebærer at PTS etablerer et API som ivaretar tilgangsbegrensninger satt av helsepersonell og innbyggers rettighet til å motsette seg deling i Pasientens prøvesvar. PTS skal formidle tilgangsbegrensningene mellom virksomhetene i helse- og omsorgssektoren og Helsenorge.no som innbyggers grensesnitt for å ivareta sine rettigheter. Funksjonalitet for å ivareta tilgangsbegresninger satt av helsepersonell innebærer en formidling av opplysninger om at innbygger skal nektes eller få et forsinket innsyn i sine helseopplysninger, i tilfeller der pasientsikkerhetshensyn taler for dette. 

Oppsummert vil arbeidet med nasjonal personverntjeneste i første omgang innebære en etablering av PTS for en samling og tilgjengeliggjøring av tilgangsbegrensninger, herunder personverninnstillinger, relevant for Pasientens prøvesvar som en nasjonal e-helseløsning.