Helsenettet er et digitalt økosystem

Helsenettet er et digitalt økosystem hvor avtaler knytter virksomheter i helsetjenesten sammen. Her finner vi alt fra store helseforetak til små behandlere, og leverandører som utvikler små og store løsninger. Alle med et ønske om å bidra til bedre pasientbehandling. For mer informasjon om Helsenettet - se www.nhn.no

Effektiv informasjonsdeling og et godt samspill mellom aktørene i helsetjenester er nøkkelen. Som forvalter av Helsenettet er det Norsk helsenett sin oppgave å legge til rette for at økosystemet fungerer effektivt, gir gode brukeropplevelser og skaper verdi for alle aktører som deltar.

Medlemstjenesten autoriserer virksomheter og forvalter medlemsporteføljen

For å gi riktig helsehjelp til riktig tid må virksomhetens helsepersonell ha tilgang til helseopplysninger som ligger lagret hos andre virksomheter enn den virksomheten hvor de yter helsehjelp. Lovverket vårt sier at helsevirksomheter er pliktig til å dele helseopplysninger med alt helsepersonell så fremt de har et tjenstlig behov og at opplysningene er relevante og nødvendige i helsepersonellets behandling av pasienten. 

Dette forutsetter at virksomhetene har tilstrekkelig og pålitelig informasjon om hvem vedkommende er (identitet), hvilke rettigheter vedkommende har (autorisasjon) og hvilken helsetjeneste vedkommende opptrer på vegne av.

Medlemstjenesten skal tilby tilgang til strukturert og sanntidsoppdatert oversikt over (under utvikling):

  • virksomheter som yter helsehjelp i Norge, og som har akseptert Helsenettets medlemsvilkår og har  tilgang til utstyr som gjør det mulig å sende og motta opplysninger fra andre medlemmer (medlemsoversikt)
  • tjenestene som er tilgjengelig for medlemmene (Helsenettets tjenestekatalog)
  • medlemmer som har bestilt tilgang til tjenestene og har akseptert gjeldene bruksvilkår, og som er autorisert for å få tilgang (virksomhetsautorisasjoner)

Medlemstjenesten er under utvikling

Norsk helsenett utvikler løsninger som vil gi sektoren kunnskap om tjenester som finnes i Helsenettet og som er relevant for deres virksomhet. Virksomhetens ledelse skal kunne bestille elektronisk og "tjenestene" får tilgang til autorisasjonene via medlemstjenestens autorisasjonsAPI, slik at de automatisk kan gi eller avslå tilgang til sin tjeneste. 

Utvikling og innføring av løsningene skjer gradvis fra oktober 2023, og starter med persontjenesten og pasientens journaldokumenter gjennom kjernejournal. Nærmere informasjon om realiseringsplan kommer. 

Medlemstjenesten er en autorisasjonstjeneste